หลายคนคงรู้จัก EM(อีเอ็ม)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา EM(อีเอ็ม) ได้เข้ามามีบทบาท ในการใช้งานต่างๆในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเกษตรกรรม งานด้านปศุสัตว์ งานด้านประมง งานสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องของกลิ่น และปัญหาของน้ำเสียที่นำประโยชน์จากการใช้จุลินทรีย์เข้าช่วยในกระบวนต่างๆเหล่านั้น ได้ผลออกมาในทางที่ดี และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากสภานการณ์น้ำท่วมเมื่อ พศ.2554 ยิ่งทำให้ EM(อีเอ็ม) เป็นที่กล่าวขานกันมากขึ้น

จุลินทรีย์ประสิทธิภาพ"EM-TEREX"

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการเทคนิคพิเศษทางชีวภาพ ในการเพราะเลี้ยงจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ต่อธรรมชาติ และรวบรวมเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ หมวดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ช่วยปรับปรุงสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น จุลินทรีย์หมวดสร้างสรรค์ที่มีใน EM-TEREX (อีเอ็ม-ทีเร็ก)ได้แก่ กลุ่มBacillus spp. lactobacillus ฯลฯ


จุลินทรีย์ใน EM-TEREX (อีเอ็ม-ทีเร็ก) เป็นทั้งจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศและไม่ต้องการอากาศ สัดส่วน 10:90 โดยจุลินทรีย์ของเรามีพลัง “แอนติออกซิเดชั่น” ซึ่งเป็นพลังสร้างสรรค์ของชีวิต ป้องกันมิให้มีการทำลายชีวภาพที่สำคัญของเซลล์ได้ป้องกันฤทธิ์ของสารพิษได้หลายชนิด รักษาสภาพธรรมชาติของเซลล์ ได้มิให้เสื่อมสภาพรักษาสุขภาพของคนและสัตว์ มิให้เป็นโรคหรือเจ็บป่วยได้ง่าย

กระบวนการผลิตของเราได้ทำการ เพาะเชื้อและขยายจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์มากกว่า 80 ชนิด จากกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
- กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติค
- กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
- กลุ่มจุลินทรีย์เอคทีโนมัยซีทส์
- กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์
ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยงและขยายให้จุลินทรีย์ขยายตัวด้วยปริมาณที่สมดุลกันโดย ปรับตั้ง ค่า ในการการเพาะเลี้ยง ต่างๆ เช่น
• การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสม
• ค่า PH เริ่มต้นในการกระการเพาะเลี้ยง
• ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต
• สัดส่วนอาหารของจุลินทรีย์
และผลที่ได้คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ต้องการ ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ส่งให้ก่อประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

คุณสมบัติ EM-TEREX

EM-TEREX (อีเอ็ม-ทีเร็ก) หรือ ”จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ทีเร็ก” เป็นสารเสริมชีวนะ หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า โปรไบโอติก (Pro Biotics) EM-TEREX เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์ ได้แก่ แบคทีเรีย (Bacteria) ยีสต์ (Yeasts) และรา (Fungi) โดยเฉพาะพวกแบคทีเรีย ที่สามารถสร้างกรดแลคติค และกรดไขมันระเหย (Lactic acid and Volatile Fatty acid)ได้ ความสำคัญของ EM-TEREX ในความเป็นสารเสริมชีวนะ นอกจากจะสร้างกรด เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ตัวก่อโรคแล้ว ยังมีความสามารถในการเจริญทวีจำนวนได้รวดเร็ว เบียดบัง หรือข่ม และแข่งจุลินทรีย์ที่ก่อเกิดโรคได้เป็นอย่างดี EM-TEREX (อีเอ็ม-ทีเร็ก)มีจุลินทรีย์ในกลุ่มย่อยสลาย อินทรีย์ และอนินทรีย์สาร ที่สำคัญคือกลุ่มจุลินทรีย์ชื่อ bacillus subtilis ทำหน้าที่ในการย่อยสลายของเสียทั้งหมด ให้กลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กมาก จนพืชชั้นสูง และพืชเซลล์เดียว สามารถดูดซับสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลดีต่องานย่อยสลาย และควบคุมคุณภาพน้ำเสียจากหลายปัจจัยได้

EM (อีเอ็ม) มีผลต่อมนุษยชาติอย่างไร

EM มีส่วนลดประมาณโลกร้อน จากการลดใช้พลังงาน
EM มีส่วนช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรกรรม
EM มีส่วนช่วยให้มนุษย์ได้บริโภค สินค้าปลอดสารพิษ
EM มีส่วนช่วยลดปริมาณมลพิษ ทางน้ำ ดิน และอากาศ
EM มีส่วนทำให้ชีวิตมนุษย์ มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติมากขึ้น
EM มีส่วนให้ฟื้นฟูธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับมา

Like Us On Facebook

สามารถรับข่าวสารผ่านการลงทะเบียนด้วยระบบของ Facebook

Like Us On Google+

สามารถรับข่าวสารผ่านการลงทะเบียนด้วยระบบของ Google+

blog

ผู้ผลิต และจำหน่าย สินค้า เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0403550000665

ปรับปรุง 1 มิถุนายน 2556

เอกสารเกี่ยวกับห้าง

map

113 หมู่ 7 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
ประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ"ลูกค้า"ที่สนับสนุนสินค้าเราด้วยดีตลอดมา

Google+